دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی نیلز بور

نیلز بور (Niels Bohr) که حرفه ی وی فیزیک دان است ، گروه شخصیتی infj میباشد .


infj
نیلز بور متولد دانمارک و گروه شخصیتی infj است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج infj