دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی کرت وانه‌گت

کرت وانه‌گت (Kurt Vonnegut) که حرفه ی وی نویسنده است ، گروه شخصیتی enfp میباشد .


enfp
کرت وانه‌گت متولد آمریکا و گروه شخصیتی enfp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج enfp