دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار estj

در محل کار estj


در سازمان دادن به روشها، سیاستها و فعالیتها عالی عمل می کنند.
از زمان و منابع به شکل موثر استفاده می کنند تا نتایج فوری و ملموس بگیرند.
برای حل مساله، رسیدن به نتیجه و پیشرفت آماده اند.
از دیگران انتظار دارند از خود صلاحیت نشان دهند.
به خوبی آنچه را که غیر منطقی است درک می کنند.
دوست دارند که ریسکهای حساب شده بکنند.
محیط باثبات و قابل پیش بینی را دوست دارند، اما محیطشان پر از انواع آدمها است.
در بهترین حالت، سختگیر و محکم، اما منصف اند.
می توانند سختگیر و متوقع باشند.
به کسانی که برابر آنها می ایستند احترام می گذارند، به شرط آن که آنها واقعیتها را بشناسند، از قوانین اطلاع داشته باشند و مایل باشند در برابر کارهایشان مسؤولیت بپذیرند.
معتاد به کار هستند و تلاش فراوان می کنند.
ممکن است برای رسیدن به خواسته های خود، دیگران را زیر پا بگذارند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی estj انجمن گفتگو estj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی estj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجestj
85