دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری enfj

نقاط ضعف كاری enfj


عدم علاقه به كار در شرایط رقابتی
تمایل به تصمیم گیریهای سریع
دوری از اختلاف و تعارض و تمایل به نادیده گرفتن آنچه مطلوب آنها نیست
عدم علاقه به كار در پروژه های نامتناسب با ارزشهای آنها
عدم تحمل افراد و ساختارهای ناكارآمد
عدم تمایل به آموزش نظم به زیر دستان
تمایل به آرمانی و ایده آل نشان دادن افراد دیگر و روابط با آنها

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی enfj انجمن گفتگو enfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی enfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجenfj
47