دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

رضایت شغلی istp

رضایت شغلی istp

برای یک ISTP رضایت شغلی یعنی:

بتواند منابعی را شناسایی کرده و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری نماید.
مهارتهایی را بیاموزد که بتواند در آنها به استادی رسد و از آنها استفاده نماید.
این امکان را داشته باشد که از علم و آگاهی فنی که از جهان خارج به دست آورده است، استفاده کرده و با آن مشکلات دیگران را برطرف نماید.
کار روشن و واضح باشد و او بتواند با محصولات واقعی و حقیقی در تماس باشد.
کار تفریحی و پویا باشد و فرصت آن را داشته باشد که از محیط بسته کار خارج شده و قدمی در دل طبیعت بگذارد.
در محیطی که عاری از مقررات زیاد و دست و پاگیر باشد، کار کند.
به طور مستقل کار کند و در کارش نیاز به سرپرستی و نظارت دیگران نباشد.
فرصت کافی داشته باشد که به علایق و سرگرمی هایش برسد.
کاری را انجام دهد که به او شادی و لذت دهد و پیوسته چالش داشته باشد.
کار تکراری و روزمره و با مقررات زیاد نباشد.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
168