دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار istp

در محل کار istp


به واقعیت های ملموس واقع در پیرامون خود بها می دهند.
به زمان توجه دارند. روی چیزهای غیر ضروری وقت صرف نمی کنند.
ابهام را دوست ندارند. حوصله گوش دادن به جزئیات غیر ضروری را ندارند.
دوست دارند مسائل را به شکلی منظم و بر اساس نظم و ترتیب حل و فصل نمایند.
تمایل دارند از کناره رویه و مقررات عبور کنند و به نتیجه برسند.
به اعتقاد آنان مقامات و سلسله مراتب در سازمانهای کاری ضرورتی ندارند و در برابر آنها به شدت مقاوم هستند.
از سرپرستی کردن و سرپرستی شدن دل خوشی ندارند.
ترجیح می دهند به تنهایی کار کنند، مگر این که کسی باشد که توانمندی اش به مراتب از آنها بیشتر باشد تا تمایل به همکاری با او نشان دهند.
ترجیح می دهند در بحران آرام باشند.
می توانند با ابزار به راحتی کار کنند.
در زمینه های مورد علاقه به جزئیات بها می دهند. می توانند به سرعت از داده های آماری به طور منطقی سود جویند.
اگر کارشان با چالش پیوسته روبرو نباشد، از آن مکدر می شوند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istp انجمن گفتگو istp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistp
165