دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات intj

پیشنهادات intj


با دیگران صحبت کنید و از آنها نظر بخواهید.
حق به جانب و تدافعی نباشید. نقطه نظرهای دیگران را رد نکنید.
به نشانه های جسمانی استرس، قبل از این که حالت بحران پیدا کند توجه کنید. به محدودیتهای خود توجه کنید و از سرعت گام خود بکاهید.
با توجه به توانمندی های دیگران از آنها تعریف و تمجید کنید.
اگر می خواهید با دیگران رابطه داشته باشید، مراقب عدم حساسیت ها و انتقادها باشید.
در یک موقعیت منفی، مسؤولیت قسمت خود را بپذیرید.
بیاموزید که انعطاف پذیر باشید.
به کار کردن برای خود بها بدهید. بسیاری از INTJها به قدری مستقل هستند که نمی توانند برای دیگران کار کنند.
نخواهید که همه چیز زندگی را کنترل کنید.
به توانمندی های خود یعنی نوآور بودن، سازمان یافته بودن، مصمم بودن، اعتماد به نفس، استقلال و خودمختاری و توانایی درک پیچیدگی ها بها دهید.
رمز موفقیت یك INTJ توجه به واقعیات عملی، توجه به ارزش کار دیگران و متعادل سازی زندگی کاری و خانوادگی است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
160