دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری intj

نقاط ضعف كاری intj


عدم علاقه به جزئیات
عدم تحمل افراد دارای صلاحیت كم و یا با سرعت کاری کمتر از خود آنها
عدم قدردانی كافی از همكاران و كاركنان
عدم تمایل به صحبت و بحث درباره تصمیمات اتخاذ شده قبلی
عدم توجه كافی به واقعیات و تاكید زیاد بر نظریه ها و فرضیات
عدم انعطاف کافی برای تغییر در ایده های خود
كار كشیدن از دیگران به حد افراطی
توجه زیاد به زندگی كاری و كم توجهی به زندگی خانوادگی
كسل و دلسرد شدن مكرر در صورت نبودن شرایط خلاق كاری

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
157