دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار intj

در محل کار intj


از توانمندیهای مفهومی و تصوری فراوان برخوردارند.
اطمینان فراوانی به بینشهای شمّی خود دارند و می توانند آنها را به واقعیت برسانند.
اغلب به مقام رهبری و یا مدیریت در موسسه و شرکت می رسند و به سازمان خود احساسی از هدفمندی، پنداره یا ماموریت می دهند.
به شکلی منطقی و منظم کار می کنند تا راه حلهایی نوآور و مبتکرانه برای مسائل ایجاد کنند.
سیستمها و راهکارهایی تدارک می بینند که برای کاری که در دست دارند جالب است.
برای رسیدن به مقصود همان اندازه که به خود فشار می آورند، به دیگران هم فشار می آورند.
وقتی واقعیت با الگوی آنها همخوانی ندارد، از خود انتقاد می کنند.
دوست دارند مستقل کار کنند، دوست ندارند کسی در کار آنها دخالت کند.
دوست دارند بر اجرای عقاید خود کنترل داشته باشند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
155