دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی intj

صفات کلیدی intj

استراتژیست
کمال گرا
مستقل
با انگیزه
قاطع
مصمم
كنجكاو
انتقاد پذیر
تحلیلگر
منظم
ساخت یافته
هدفمند
نتیجه گرا
درون نگر
با دقت
تمایل به داشتن حریم خصوصی
مسؤولیت پذیر
متکی به خود
پوست کلفت
ساکت
آرام
بی احساس
اهل تئوری
آینده نگر
قوی
استراتژیک
انعطاف پذیر
سازگار
پیچیده
اهل فکر و تصور
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intj انجمن گفتگو intj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintj
151