دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار intp

در محل کار intp


می توانند سیستمهای پیچیده و الگوهای مفهومی را بهبود بخشند، اما ترجیح می دهند که کاربرد و اجرا را به دیگران واگذار نمایند.
از صلاحیت حرفه ای سطح بالا برخوردارند و از این حیث به خود می بالند.
همه انتخابها را به دقت وارسی می کنند.
متوجه تضادها، ناسازگاری ها و اشکالات منطقی در اندیشه های خود و دیگران هستند.
وقتی موضوعی را به درستی درک کنند به حرکت درمی آیند.
دوست دارند هدفها و استانداردهای خود را در محیطی انعطاف پذیر و بی ساختار تعیین کنند.
اگر نتوانند از توانمندی های خود استفاده کنند، بدبین و افسرده می شوند.
دوست دارند که به طور مستقل کار کنند، اما تکمیل کارها برایشان دشوار است.
دوست ندارند دیگران را سرپرستی کنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intp انجمن گفتگو intp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintp
145