دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

صفات کلیدی intp

صفات کلیدی intp

روشنفکر
منطقی
ساکت
آرام
محتاط
مستقل
تکرو
کنجکاو
خلاق
مبتکر
نوآور
دقیق
اهل نظریه و تئوری
غیر عملگرا
خوددار
سازگار
انعطاف پذیر
تحلیلگر
عاقل
روشنفکر
آسان گیر
بی خیال
بی احساس
هدفمند
نتیجه گرا
پیچیده
با انگیزه
تمایل به داشتن حریم خصوصی
منزوی
آینده نگر
قانون شکن
کمال گرا
غیر احساساتی
 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی intp انجمن گفتگو intp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی intp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجintp
141