دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

پیشنهادات isfj

پیشنهادات isfj


به روابط بی تناسب و نامناسب خود با افراد بی مسؤولیت و زیاده خواه پایان دهد.
با خود با محبت و توجه و مهر صحبت کنید، دست نوازش بر پشت خود بکشید.
منتظر آن نشوید که شخص دیگری به شما بگوید کارتان عالی بود.
با خود به تنهایی صرف وقت کنید. برای تفریحات خود برنامه ای بریزید.
به خود امکان اشتباه کردن بدهید.
درباره نیازهایتان صحبت کنید. آرزو و مسائل خود را با دوستانتان در میان بگذارید. بگذارید دیگران به شما کمک کنند.
وقتی صرف کنید و هدفهایتان را شناسایی کنید. با توجه به ارزشهای درونی خود دست به انتخاب بزنید.
توجه داشته باشید که تنها یک راه درست برای زندگی کردن وجود ندارد.
از نگران شدن بیش از اندازه خودداری ورزید.
از قبول کارهای بیش از اندازه خودداری کنید. نه گفتن را بیاموزید.
گهگاه عصبانی شوید. ممکن است احساس گناه کنید، اما این می تواند به شما کمک کند.
موفقیت هایتان را دست کم نگیرید. درباره آنها حرف بزنید.
قدر توانمندی های خود یعنی واقع بین بودن، عملگرا بودن، آگاهی، حساس بودن، همدلی کردن، وفاداری، دوستانه بودن، قابل تکیه کردن بودن و ملاحظه کار بودن را بدانید.
رمز موفقیت یك ISFJ زدن حرف خود، توجه به نبود امکانات، منعطف بودن و خودجوش تر بودن است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
140