دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

رضایت شغلی isfj

رضایت شغلی isfj

برای یک ISFJ رضایت شغلی یعنی:

کار نیازمند مشاهده و ملاحظه دقیق باشد تا او بتواند با استفاده از توانمندیهای خود، به حقایق و جزئیات آن توجه کند.
روی پروژه های ملموسی کار کند که به دیگران کمک کند.
بتواند محبت خود را ابراز نماید و شرایطی فراهم آید که دیگران به تلاش و اهتمام وی پی برند.
کار به روشی سنتی و در محیطی سازمان یافته انجام شود.
لازم باشد او به قوانین استاندارد توجه کرده و از قضاوتهای عملی استفاده کند.
این امکان را داشته باشدکه در هر لحظه روی یک پروژه یا یک شخص کار کند.
فضای کاری خصوصی داشته باشد، به طوری که بتواند بدون مزاحمت دیگران کار کند.
امکان کمک به دیگران را داشته باشد و یا با کسانی کار کند که در باورها و ارزشهای وی سهیم باشند.
لازم باشد که او سازمان یافته و کارآمد باشد.
لازم نباشد که مرتب کارش را در حضور دیگران ارائه دهد.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
138