دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

در محل کار isfj

در محل کار isfj


به جزئیات توجه ویژه دارند. دقیق و علاقمند به حقایق هستند.
سعی می کنند همه کارها را عالی انجام دهند، اشتباهات کوچک برایشان نابخشنودی است.
محتاط هستند. تمام تلاش خود را می کنند تا کارشان راانجام دهند.
از همکاران و کارکنان زیر دست خود حمایت می کنند.
در دستور دادن، رک بودن و کمک خواستن مشکل دارند.
ترجیح می دهند که پشت صحنه کار کنند. دوست ندارند به چشم بیایند.
دوست دارند کارهایی بکنند که نتایج ملموس و مشخص بدست دهد.
اولویتهای خود را به دقت انتخاب می کنند و قبل از شروع به کار جدید اقدامات لازم را انجام می دهند.
دوست دارند به نهاد و موسسه ای که برایش کار می کنند احترام بگذارند.
مصمم و به خود انگیزه دهنده هستند.
نیاز اندکی به سرپرستی دارند. از دیگران نمی خواهند کاری را که خود آنها می توانند بکنند انجام دهند.
دوست ندارند کسی مزاحم کار کردن آنها شود.
از تغییر پشت سر هم استقبال نمی کنند. دوست دارند که برای انجام کارشان دستورالعمل های صریح و روشن وجود داشته باشد.
به مقامات مسؤول احترام می گذارند و کسانی را که این کار را نمی کنند، درک نمی کنند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfj انجمن گفتگو isfj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfj
135