دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران isfp

روابط با دیگران isfp


علاقه مند، سخاوتمند، غیرخود خواه، صمیمی و مهربان هستند.
شنونده خوبی هستند و به نیاز های دیگران می رسند.
می توانند موقعیت های دشوار را ساده کنند و در مواقع دشواری به کمک دیگران برسند.
بیش از آنکه با کلمات بازی کنند، با عمل محبت خودشان را نشان می دهند.
به دیگران توجه فراوان دارند، اما ملاحظات خود را برای خودشان حفظ می کنند.
به نظر آرام میرسند، اما زیر این آرامش و صورت ظاهر، با پیچیدگی هایی روبرو هستند.
انتقادات را شخصی می کنند و به دل می گیرند. اغلب خود را به خاطر رفتار دیگران سرزنش می کنند.
از برخورد و تضاد اجتناب می کنند، مشروط بر اینکه ارزش عمیقا شکل گرفته ای در آنها مخدوش شود.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی isfp انجمن گفتگو isfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی isfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجisfp
124