دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران istj

روابط با دیگران istj


همسرانی به شدت وفادار و پایبند به تعهدات خود هستند. حرفشان قول است و می توانید روی آن حساب کنید.
عشقشان را عملاً نشان می دهند. اشخاصی مطمئن و قابل اتکا هستند. در مورد آنها، عملشان نشان می دهد که در چه شرایطی به سر می برند.
ممکن است در نشان دادن احساس صمیمیت خود با دشواری روبرو باشند، هر چند که محبتشان اغلب عمیق است.
می توانند معاشرتی و اجتماعی باشند.
متواضع و فروتن هستند.
به شدت عملگرا هستند.
در برابر تغییر مقاوم هستند و به راحتی نظر و عقیده خود را تغییر نمی دهند.
ممکن است به احساسات خود و دیگران بی توجه باشند و نتوانند به راحتی نیازهای متفاوت از نیاز های خود را درک کنند.
می توانند به سرعت از دیگران انتقاد و کارشان را داوری کنند.
دوست ندارند پولی را که به سختی بدست آورده اند، مفت از دست بدهند.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی istj انجمن گفتگو istj افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی istj

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجistj
114