دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

نقاط ضعف كاری esfp

نقاط ضعف كاری esfp


دشواری در تصمیم گیری منطقی
دشواری در انجام به موقع كارها
آینده نگر نبودن
دشواری در تشخیص فرصتهای آتی
عدم علاقه به تنهایی كار كردن
دشواری در سازماندهی و تدارک مقدماتی کار
داشتن دیدی سطحی نگر و بی توجه به جنبه های عمیق تر
شخصی کردن انتقادات و بازخوردهای منفی
عدم علاقه به مقررات و قوانین زیاد
عدم علاقه به هدف گذاری بلند مدت
دشواری در نظم و انضباط دادن به كار خود و دیگران

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
107