دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

روابط با دیگران esfp

روابط با دیگران esfp


بسیار راحت هستند و خود و دیگران را می پذیرند.
دیگران را سرگرم می کنند و از ناراحتی دورشان می کنند. حاضر نیستند اخبار ناخوشایند را تحسین کنند.
بسیار پر حرارت هستند و انرژی فراوان دارند.
روابط را تفریحی و جالب ارزیابی می کنند.
از رنج کشیدن دیگران ناراحت می شوند.
با مهر و محبت خود دیگران را تحت الشعاع قرار می دهند.
می توانند تکانه ای، بی قرار و غیر قابل پیش بینی باشند.
عمل کردن را به فکر کردن ترجیح می دهند. برای آنها تنها ماندن یا کاری صورت ندادن دشوار است.

 مشاهده ی تمام خصوصیات گروه شخصیتی esfp انجمن گفتگو esfp افراد مشهور و معروف گروه شخصیتی esfp

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروجesfp
104