دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

انجمن

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام وارد
ابزار گراها
esfp estp isfp istp
بازیگر esfp متقاعد کننده estp هنرمند isfp صنعتگر istp

آرمان گراها
enfj enfp infj infp
مربی رشد enfj وکیل مدافع enfp محرم راز infj رویا پرداز infp

خردگراها
entj entp intj intp
فرمانده entj مبتکر entp برنامه ریز intj مهندس ها intp

پشتیبان ها
esfj estj isfj istj
حامی esfj ناظر estj مدافع isfj بازپرس istj

برای مشاهده ی خصوصیات شخصیتی هر گروه روی نام آن در بالا کلیک کنید