دیگر گزینه ها خانه انجمن ثبت نام ورود راهنما گروه های شخصیتی MBTI افراد معروف

گروه شخصیتی مالکوم ایکس

مالکوم ایکس (Malcolm X) که حرفه ی وی فعال حقوق بشر است ، گروه شخصیتی estp میباشد .


estp
مالکوم ایکس متولد آمریکا و گروه شخصیتی estp است . در ادامه می توانید دیگر خصوصیات این فرد را مطالعه کنید .

برای استفاده از خدمات سایت وارد شوید و یا ثبت نام کنید .
ثبت نام ورود

ورود - خروج estp